Atzealdea Zerga premiazko araugintzako dekretuen proiektuak (2019-2023 legealdia)

Informazio juridikoa

Arabako Foru Aldundiak 2019-2023 legealdian onartutako zerga premiazko araugintzako dekretuen proiektuak

2/2023 Zerga premiazko araugintzako Dekretua, otsailaren 147koa. Onespena ematea Arabako zerga araudira egokitzeari balio erantsiaren gaineko zertan, zerga berezietan, energia elektrikoaren ekoizpen balioaren gaineko zergan eta berandutze interesean egin diren hainbat aldaketa 1/2023 Zerga premiazko araugintzako Dekretua, otsailaren 7koa. Onestea alda daitezela Balio Erantsiaren gaineko Zergari buruzko urtarrilaren 19ko 12/1993 Araugintzako Foru Dekretua eta Ondare Eskualdaketa eta Egintza Juridiko Dokumentatuen gaineko Zergari buruzko martxoaren 31ko 11/2003 Foru Araua, eta neurriak har daitezela nekazaritza aseguruetatik eratorritako zenbait konpentsazioren aldi baterako egozpenari lotuta 12/2022 Zerga premiazko araugintzako dekretua, abenduaren 27koa. Onespena ematea aldatzeari Hiri lurren balio gehikuntzaren gaineko zergaren Foru Arauaren testu bategina, irailaren 29ko 4/2021 Araugintzako Foru Dekretuaren bidez onetsia 11/2022 Zerga Premiazko Araugintzako Dekretua, abuztuaren 2koa. Onestea egungo inflazio egoerari aurre egiteko zerga neurriak 10/2022 Zerga Premiazko Araugintzako Dekretua, abuztuaren 2koa. Arabako zerga araudira egokitzea Estatuak hainbat zergatan egindako aldaketak 9/2022 Zerga Premiazko Araugintzako Dekretua, ekainaren 14koa. Onespena ematea TicketBAI betebeharrari buruzko hainbat neurrie 8/2022 Zerga Premiazko Araugintzako Dekretua, ekainaren 14koa. Onespena ematea aldatzeari Balio Erantsiaren gaineko Zergaren urtarrilaren 19ko 12/1993 Araugintzako Foru Dekretua 7/2022 Zerga premiazko araugintzako dekretua, apirilaren 26koa. Onestea energiaren arloko zerga neurriak eta beste zerga neurri batzuk. 6/2022 Zerga Premiazko Araugintzako Dekretua, apirilaren 12koa. Onespena ematea aldatzeari zenbait zerbitzu digitalen gaineko zerga eta finantza transakzioen gaineko zerga 5/2022 Premiazko Araugintzako Dekretua, apirilaren 5ekoa. Premiazko neurriak onestea, berriki izandako aparteko gertakariek eragindako krisiari aurre egiteko 4/2022 Premiazko Araugintzako Dekretua, martxoaren 15ekoa. Finantza transakzioen gaineko zerga onestea 3/2022 Premiazko Araugintzako Dekretua, martxoaren 15ekoa. Zerbitzu digital jakinen gaineko zerga onestea 2/2022 Zerga Premiazko Araugintzako Dekretua, otsailaren 22koa. Onespena ematea atzerrian kokatuta dauden ondasun eta eskubideei buruzko informazioa emateko betebeharraren araudiaren aldaketari 1/2022 Zerga Premiazko Araugintzako Dekretua, otsailaren 1ekoa. Onespena ematea energiaren arloko premiazko neurriei eta bestelako zerga neurriei Foru Gobernu Kontseiluaren 9/2021 Zerga premiazko araugintzako dekretua, abenduraren 28koa. Onestea alda daitezela Balio Erantsiaren gaineko Zergaren urtarrilaren 19ko 12/1993 Foru Dekretu Arauemailea eta Ondare Eskualdaketen eta Egintza Juridiko Dokumentatuen gaineko Zergari buruzko martxoaren 31ko 11/2003 Foru Araua Foru Gobernu Kontseiluaren 8/2021 Zerga premiazko araugintzako dekretua, azaroaren 16koa. Aldatzea hiri lurren balio gehikuntzaren gaineko zergaren araudia, Konstituzio Auzitegiaren 2021eko urriaren 26ko epaira egokitzeko. Foru Gobernu Kontseiluaren 7/2021 Zerga premiazko araugintzako dekretua, azaroaren 2koa. Arabako zerga araudira egokitzea ez egoiliarren errentaren gaineko zergan, balio erantsiaren gaineko zergan, zerga berezietan eta ondare eskualdaketen eta egintza juridiko dokumentatuen gaineko zergan egindako aldaketak, eta premiazko neurriak hartzea energia elektrikoaren ekoizpenaren balioaren gaineko zergan eta elektrizitatearen gaineko zergan. Foru Gobernu Kontseiluaren 6/2021 zerga premiazko araugintzako dekretua, uztailaren 6koa. Zerga neurriak onestea energia fiskalitatearen arloan Foru Gobernu Kontseiluaren 5/2021 Zerga premiazko araugintzako dekretua, ekainaren 8koa. Kooperatiben zerga araubidean eta sozietateen gaineko zergan eragina duten zerga neurriak onestea Foru Gobernu Kontseiluaren 4/2021 Zerga premiazko araugintzako dekretua, ekainaren 8koa. Onestea honako hauen transposizioa: batetik, Kontseiluaren 2017ko abenduaren 5eko 2017/2455 (EB) Zuzentaraua, zeinak aldatzen baititu 2006/112/EE Zuzentaraua eta 2009/132/EE Zuzentaraua, zerbitzuak emateko eta ondasunak urrutitik saltzeko balio erantsiaren gaineko zergari buruzko zenbait obligaziori dagokienez, eta, bestetik, Kontseiluaren 2019ko azaroaren 21eko 2019/1995 (EB) Zuzentaraua, zeinak aldatzen baitu 2006/112/EE Zuzentaraua, ondasunen urrutiko salmentei eta zenbait ondasun emate nazionali buruzko xedapenei dagokienez. Foru Gobernu Kontseiluaren 3/2021 Zerga premiazko araugintzako dekretua, martxoaren 23koa. Onespena ematea COVID-19arekin lotutako ezohiko neurri osagarriei Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 2/2021, del Consejo de Gobierno Foral de 2 de marzo. Aprobar la modificación del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, de los Impuestos Especiales, del Impuesto sobre el Valor Añadido, del Impuesto sobre Primas de Seguros y de las tarifas del Impuesto sobre Actividades Económicas Foru Gobernu Kontseiluaren 1/2021 Zerga Premiazko Araugintzako Dekretua, otsailaren 2koa. Hirugarren estatuekiko asimetria hibridoei dagokienez (EB) 2016/1164 Zuzentaraua aldatzen duen Kontseiluaren 2017ko maiatzaren 29ko (EB) 2017/952 Zuzentarauaren transposizioa Foru Gobernu Kontseiluaren 14/2020 Zerga premiazko araugintzako dekretua, abenduaren 1ekoa.Onestea COVID-19ak eragindako pandemiaren ondorioak arintzeko zerga neurriak 2021erako. Foru Gobernu Kontseiluaren 13/2020 Zerga premiazko araugintzako Dekretua, urriaren 13koa. Onespena ematea Balio Erantsiaren gaineko Zerga doitzeko neurriei, COVID-19ren ondorioz Foru Gobernu Kontseiluaren 12/2020 zerga premiazko araugintzako dekretua, urriaren 6koa. Onespena ematea COVID-19arekin lotutako premiazko zerga neurri gehigarriei, Arabako zerga sistema osatzen duten zerga jakin batzuetan Foru Gobernu Kontseiluaren 11/2020 Zerga premiazko araugintzako dekretua, irailaren 22koa. Enpresa estrategikoen kaudimenari laguntzeko Funtsetik eratorritako eragiketei eta egintzei aplikagarri zaizkien zerga salbuespenak onestea Foru Gobernu Kontseiluaren 10/2020 Zerga premiazko araugintzako dekretua, irailaren 8koa. Onespena ematea Zergei buruzko otsailaren 28ko 6/2005 Foru Arauaren eta Ondare Eskualdaketen eta Egintza Juridiko Dokumentatuen gaineko Zergari buruzko martxoaren 31ko 11/2003 Foru Arauaren aldaketari, COVID-19aren ondorioz Foru Gobernu Kontseiluaren 9/2020 Zerga premiazko araugintzako dekretua, uztailaren 14koa.Onestea Zergei buruzko Foru Arau Orokorraren aldaketa, zerga arloan informazioa automatikoki eta nahitaez trukatzeari buruzkoa, komunikatu eta jakinarazi behar diren mugaz gaindiko mekanismoei dagokienez Foru Gobernu Kontseiluaren 8/2020 Premia Fiskaleko Araugintzako Dekretua, ekainaren 23koa. Onestea Zergei buruzko Foru Arau Orokorreko, pertsona fisikoen errentaren gaineko zergako, oinordetzen eta dohaintzen gaineko zergako eta ondare eskualdaketen eta egintza juridiko dokumentatuen gaineko zergako doikuntza neurriak, COVI-19rekin loturikoak Foru Gobernu Kontseiluaren 7/2020 Zerga premiazko araugintzako dekretua, ekainaren 2koa. Onestea COVID-19arekin lotura duten eta sozietateen gaineko zergari eta pertsona fisikoen errentaren gaineko zergari eragiten dieten premiazko neurriak Foru Gobernu Kontseiluaren 6/2020 Zerga premiazko araugintzako dekretua, maiatzaren 12koa. Onespena ematea COVID-19rekin lotutako zerga neurri berriak hartzeari Foru Gobernu Kontseiluaren 5/2020 Zerga premiazko araugintzako dekretua, maiatzaren 12koa. Onestea Arabako zerga-araudia ekonomia eta enplegua babesteko premiazko neurri osagarriei buruzko apirilaren 21eko 15/2020 Errege Lege Dekretura egokitzea Foru Gobernu Kontseiluaren 4/2020 Zerga premiazko araugintzako dekretua, apirilaren 21ekoa. Onestea premiazko neurriak hauen gaineko zergetan, COVID-19ren eragin ekonomikoari aurre egiteko: balio erantsia, zerga bereziak eta ondare eskualdaketa eta egintza juridiko dokumentatuak Foru Gobernu Kontseiluaren 3/2020 Zerga premiazko araugintzako dekretua, martxoaren 24koa. Onestea Arabako zerga araudia egokitzea Estatuak hainbat zergatan egindako aldaketetara. Foru Gobernu Kontseiluaren 2/2020 Zerga Premiazko Araugintzako Dekretua, martxoaren 18koa. Onestea premiazko zerga neurriak COVID-19ren inpaktu ekonomikoari erantzuteko Foru Gobernu Kontseiluaren 1/2020 Zerga premiazko araugintzako Dekretua, urtarrilaren 28koa. Arabako zerga araudia egokitzea Estatuak balio erantsiaren gaineko zergan egindako aldaketara Foru Gobernu Kontseiluaren 1/2019 Zerga premiazko araugintzako dekretua, uztailaren 30koa, onesteko Arabako zerga araudia egokitzea Estatuak hainbat zergatan egindako aldaketetara

Aldatze data 2023/08/21

Sortze data 2021/11/19

Gaia Informazio juridikoa