Lantzen ari den araudia

Arabako Foru Aldundiaren lege eta arau jarduera eta lantzen ari diren araudiak kontsultatu ahalko dituzu: foru arauen proiektuak, araugintzako foru dekretuen proiektuak eta zerga premiazko araugintzako dekretuen proiektuak, eta horiek guztiak sortzeko egiten diren espedienteetako memoriak eta txostenak.

Araugintzako foru dekretuen proiektuak entzunaldiaren edo jendaurreko informazioaren izapidea egiten denean argitaratuko dira edo, entzunaldia egiten ez bada, Arabako Foru Administrazioaren Aholku Batzordeari irizpena eskatzen zaionean argitaratuko dira.

Foru arauen proiektuak, araugintzako foru dekretuak eta zerga premiazko dekretu arauemaileak

 


Proyecto de norma foral por la que se deroga la Norma Foral 17/1993, de 30 de mayo, reguladora del régimen sancionador de la Diputación Foral de Álava

Proyecto de Norma Foral de ratificación del Convenio entre la Administración General del Estado (Ministerio de Interior) y la Diputación Foral de Álava en materia de gestión electoral, con motivo de las elecciones a celebrar el 26 de mayo de 2019.

Proyecto de norma foral de ratificación de un convenio a suscribir con el Gobierno Vasco para la rehabilitación y reforma de la Ertzainetxea y Parque de Bomberos de Llodio

Eusko Jaurlaritzaren eta Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako Foru Aldundien arteko lankidetza hitzarmena berresteko Foru Arau proiektua. Hitzarmenaren helburua da gauzatzea aldizkako argitalpenak, irrati eta telebista programak eta beste komunikabide batzuk euskaraz jasotzeko herritarrek duten eskubidea, zeina aitortuta dagoen Euskararen Erabilera Normalizatzeko 10/1982 Legeko 5. artikuluan.

Foru Arau proiektua, Nafarroako Gobernuaren eta Arabako Foru Aldundiaren arteko hitzarmena berresteko, ekainaren 24ko 13/2015 legeak (Hipoteka Legea eraberritzekoak) ezarritako helburuak betetzea ahalbidetuko duen informatika aplikazio bat erabiltzeko.

Proyecto de Norma Foral de ratificación del "Convenio de cooperación entre la Diputación Foral de Álava y el Gobierno Vasco para la elaboración del documento de revisión de los planes territoriales parciales de Álava Central y Laguardia (Rioja Alavesa).

Arabako Errepideen Plan Integrala 2016-2027 aldirako behin betiko onestearen Foru Arau Proiektua Foru Arau proiektua

 

Aholku Batzordearen irizpenaren menpean daueden araugintzako foru dekretuen proiektuak

 


Toki Ogasunak arautzen dituen araudia bateratzen duen Araugintzako Foru Dekretuaren Proiektuari buruzkoa

Ondasun Higiezinen gaineko zerga arautzen duen araudia bateratzen duen araugintzako foru dekretuaren proiektuari buruzkoa

Jarduera Ekonomikoen gaineko Zerga arautzen duen araudia bateratzen duen Araugintzako Foru Dekretuaren Proiektuari buruzkoa

Trakzio Mekanikoko Ibilgailuen gaineko Zerga arautzen duen araudia bateratzen duen Araugintzako Foru Dekretuaren Proiektuari buruzkoa

Eraikuntzen, Instalazioen eta Obren gaineko Zerga arautzen duen araudia bateratzen duen Araugintzako Foru Dekretuaren Proiektuari buruzkoa

Hiri Lurren Balio Gehikuntzaren gaineko Zerga arautzen duen araudia bateratzen duen Araugintzako Foru Dekretuaren Proiektuari buruzkoa

Lehenagoko irizpenak

Araugintzako foru dekretuen proiektuak jendaurreko izapidearen eraginpean daudenean