Lantzen ari den araudia

Arabako Foru Aldundiaren lege eta arau jarduera eta lantzen ari diren araudiak kontsultatu ahalko dituzu: foru arauen proiektuak, araugintzako foru dekretuen proiektuak eta zerga premiazko araugintzako dekretuen proiektuak, eta horiek guztiak sortzeko egiten diren espedienteetako memoriak eta txostenak.

Araugintzako foru dekretuen proiektuak entzunaldiaren edo jendaurreko informazioaren izapidea egiten denean argitaratuko dira edo, entzunaldia egiten ez bada, Arabako Foru Administrazioaren Aholku Batzordeari irizpena eskatzen zaionean argitaratuko dira.

Foru arauen proiektuak, araugintzako foru dekretuak eta zerga premiazko dekretu arauemaileak

 


Proyecto de norma foral por la que se deroga la Norma Foral 17/1993, de 30 de mayo, reguladora del régimen sancionador de la Diputación Foral de Álava


Toki korporazioetako kideen ordainsarien araubidea arautuko duen Foru Arauaren proiektua

 

Aholku Batzordearen irizpenaren menpean daueden araugintzako foru dekretuen proiektuak

 


Toki Ogasunak arautzen dituen araudia bateratzen duen Araugintzako Foru Dekretuaren Proiektuari buruzkoa

Ondasun Higiezinen gaineko zerga arautzen duen araudia bateratzen duen araugintzako foru dekretuaren proiektuari buruzkoa

Jarduera Ekonomikoen gaineko Zerga arautzen duen araudia bateratzen duen Araugintzako Foru Dekretuaren Proiektuari buruzkoa

Trakzio Mekanikoko Ibilgailuen gaineko Zerga arautzen duen araudia bateratzen duen Araugintzako Foru Dekretuaren Proiektuari buruzkoa

Eraikuntzen, Instalazioen eta Obren gaineko Zerga arautzen duen araudia bateratzen duen Araugintzako Foru Dekretuaren Proiektuari buruzkoa

Hiri Lurren Balio Gehikuntzaren gaineko Zerga arautzen duen araudia bateratzen duen Araugintzako Foru Dekretuaren Proiektuari buruzkoa

Lehenagoko irizpenak

Araugintzako foru dekretuen proiektuak jendaurreko izapidearen eraginpean daudenean