Aholku Batzordearen Irizpenak

Kontsulta Batzordea, Diputatuen Kontseiluaren martxoaren 30eko 40/1999 Foru Dekretuan arautua, Arabako Foru Administrazioaren kide anitzeko kontsulta organo gorena da, eta independentzia eta autonomia funtzional osoz betetzen ditu bere eginkizunak. Diputatu Nagusiaren Sailari atxikita dago.

Batzordeak bere kontsulta eginkizuna betetzen du Arabako Foru Aldundiaren Administrazioarentzat, haren erakunde autonomoentzat eta, legez hala eskatzen denean, foru sozietate publikoentzat. Halaber, Arabako Batzar Nagusiek hala erabakitzen dutenean, Batzordeak bere aholkularitza betekizuna beteko du Arabako Batzar Nagusientzat, administrazio kontratuen deuseztasun, interpretazio eta suntsiarazpen arrazoi izan daitezkeen egintzei dagokienez, kontratistak aurka egiten duenean, eta betiere Administrazio Publikoen Kontratuaren Legean jasotako gainerako kasuei dagokienez”.

Kontsulta Batzordearen eskumenak:

Legearen edo foru arauaren arabera kontsultatu behar diren kasu guztietan ez ezik, Kontsulta Batzordeak irizpena eman beharko du nahitatez honako kasu hauek gertatzen direnean:

  • Araugintzako foru dekretuen proiektuak.
  • Araudi xedapenen proiektuak, Lurralde Historikoaren eskumen esklusibo diren gaiak arautzeko foru arauak egikaritzean edo autonomia erkidegoko legeak egikaritzean ematen direnak, gaien araudi garapena lurralde historikoaren eskumenekoa den kasuetan.
  • Lurralde Historikoak eskumenak bere gain hartzeari edo lagatzeari buruzko xedapen proiektuak, bai eta gauzatzen dituen eskumenak eskuordetzeari buruzkoak ere.
  • Administrazio xedapenak eta egintzak ofizioz berrikustea
  • Administrazio kontratuen deuseztasuna, interpretazioa eta suntsiarazpena, kontratistak aurka egiten duenean eta, nolanahi ere, Herri Administrazioen Kontratuen Legean aurreikusitako gainerako kasuetan.
  • Berrikusteko administrazio errekurtsoak.
  • Foru Aldundiko sailen arteko eskuduntza gatazkak
  • Foru administrazioen ondare erantzukizunari buruzko erreklamazioak, erreklamatutako zenbatekoa 50.000 eurokoa edo handiagoa denean.

Batzordeak onesten dituen txosten edo irizpenak alde batera utzita (aurreko apartatuan xedatutakoaren arabera), foru administrazioko organoei ere egin ahal izango dizkie interes orokorrak hobeto lortzeko egokitzat jotzen dituen iradokizunak eta jarduketa proposamenak.

Hartzen dituen irizpenak eta erabakiak ez dira lotesleak izango, lege edo foro arau batek kontrakoa adierazi ezean.

Esteka honetan Aholku Batzordearen irizpena behar duten araugintzako foru dekretuen proiektuak ikus ditzakezu: