Parte hartzearen inguruan maiz egiten diren galderak

Zer da herritarren parte hartze eta lankidetzarako erregistroa?

Erregistro horren bidez jakin ahal da zeintzuk diren Arabako lurralde historikoan era bateko eta besteko interesak ordezkatzen dituzten pertsona fisiko, entitate, elkarte, gizarte erakunde, talde, plataforma, foro eta herritar sarea , parte hartze prozesuen gaineko informazioa jaso nahi dutenak.

Zein prozesuetan hartu dezaket parte?

  • Xedapen orokorrak egiten eta proposatzen (araudia).
  • Zerbitzu publikoei buruzko iritzia emanez, inkesten bidez.
  • Arloetako planak egiterako orduan ekarpenak eginez.

¿Puedo participar en todos los ámbitos?

No, quedan excluidos:

  1. Las disposiciones, planes o programas en que se acuerde su tramitación o aprobación por razones de urgencia.
  2. Los de carácter organizativo, procedimental o análogo.
  3. Planes y programas de carácter general que tengan como objetivo único la seguridad pública y la protección civil en casos de emergencia o el salvamento de la vida humana.

Araudi garapenean parte-hartzeko zer egin behar dut?

Herritarrek xedapen orokorrak egiterako orduan parte har dezakete, hau da, Foru Aldundiaren barruan sustatzen diren arau-ekimenak egiteko: foru-arauen aurreproiektuak, foru-dekretu arauemaileen proiektuak eta foru-dekretuen proiektuak

Zer dira xedapen orokorrak?

Araugintzarako proposamenak, Foru Aldundiaren barruan sustatzen direnak: foru arau aurreproiektuak, araugintzako foru dekretu proiektuak eta foru dekretu/foru arau proiektuak.

Interesdunek eta era bateko eta besteko interesak ordezkatzen dituzten taldeek xedapen orokorrak egiten parte har dezakete ekarpenak eginez.

Herritarrek ekarpenak bidali ahal izateko, ezinbestekoa da aldez aurreko kontsulta edo entzunaldiaren eta jendaurreko informazioaren izapidearen epea irekita egotea.

Zertarako egiten dira inkestak?

Inkesten bidez, aldian behin eta erregulartasunez iritzia eman ahal izango duzu zerbitzu publikoen gogobetetze mailari buruz, eta, gainera, parte hartu ahal izango duzu:

  • Politika publikoen diseinuan, ekarpenak eginez.
  • Emaitzen ebaluazioan eta zerbitzuen kalitatean. .

Zer dira arloetako planak?

Politika publikoak ezartzeko epe labur, ertain edo luzerako plangintza proiektuak dira.

Plan sektorialak eremu hauetan aplikatzen dira, besteak beste:

  • Ingurumena
  • Hirigintza plana
  • Bide azpiegiturak
  • Berrikuntza
  • Kultura
  • Errepideak
  • Berdintasuna
  • eta abar.

¿Qué es una iniciativa reglamentaria?

Es una iniciativa que parte de la ciudadanía y que propone la elaboración de disposiciones de carácter general que puedan dar respuesta a las necesidades que demandan.

¿Quién puede promover una iniciativa reglamentaria?

  • Arabako lurralde historikoaren hautesle erroldan izena emandako herritarrek
  • Arabako lurralde historikoan era bateko eta besteko interesak ordezkatzen dituzten taldeek

Zer gaitan ezin daitezke susta erregelamendugintzako ekimenak?

  • Lurralde historikoko foru organoen antolamendu, araubide juridiko eta funtzionamenduari buruzkoetan.
  • Zerga izaerazkoetan.
  • Lurralde historikoaren aurrekontuetan, haren kontu orokorretan, eta, behin betikoak badira, finantza eta kreditu eragiketetan.
  • Araugintzako ekimen eta prozedurazkoetan.
  • Hauteskunde araubideari dagozkionetan