Erakundearen konpromisoak

Funtsean, honako arau hauek arautzen dituzte Araban eskumenak egikaritzen dituzten Administrazio mailen arteko finantza harremanak:

  • 27/1983 Legea, azaroaren 25ekoa, Euskal Autonomia Erkidego osorako erakundeen eta bertako lurralde historikoetako foru erakundeen arteko harremanei buruzkoa.
  • 12/2002 Legea, maiatzaren 23koa, Euskal Autonomia Erkidegoarekiko Ekonomia Ituna onesten duena.
  • 11/2017 Legea, abenduaren 28koa, Euskadiko Kupoa zehazteko metodologia onesten duena 2017-2021 bosturtekorako.
  • 4/2021 Legea, baliabideen banaketarako eta foru aldundiek Euskal Autonomia Erkidegoaren aurrekontuak finantzatzeko egin beharreko ekarpenak zehazteko 2022-2026 aldian aplikatuko den metodologiarena.
  • 19/1997 Foru Araua, ekainaren 30ekoa, Arabako Toki Erakundeak Finantzatzeko Foru Funtsarena.
  • 9/2017 Foru Araua, apirilaren 12koa, Arabako Foru Aldundiaren Obra eta Zerbitzuen Foru Plana (2018-2023) arautzen duena.

Araudi hori aplikatzearen ondorioz finkatu daiteke Arabako Foru Aldundiak, itundutako tributuen kudeaketatik sortuta, bere kudeaketarako eskuragarri dituen baliabideen kopurua.

 

Erakundeen arteko eredutik sortutako Berezko Aurrekontua AFA

(2022/12/23)
      2023 aurrekontua     2022 aurrekontua % Aldakuntza
ZERGA ITUNDUEN SARRERAK     2.547,06      2.838,29      11,43
ERAKUNDE SARRERAK        101,73        59,96    -41,06
BESTELAKO SARRERAK          49,05        89,91      83,30
ZORPETZE PROPIOA          87,53        91,40        4,42
SARRERA GUZTIRA      2.785,37   3.079,56      10,56
ERAKUNDEEN ARTEKO EREDUTIK SORTUTAKO EKARPENAK (*)      2.210,98

  2.429,46

      9,88
BEREZKO AURREKONTUA        574,39      650,10      13,18

Milioiak €tan

(*) Erakundeekiko Konpromisoak: Kupoa, Ekarpenak, TEFF, Gizarte-zerbitzuetako Erakunde Arteko Funtza, Biltza Nagusientzako zuzkidura.

Berezko aurrekontua: Erakundeekiko konpromisorik gabe. Foru-Plana, obra txikiak egiteko laguntzak, auzo harremanak sustatzeko ekimenak eta Udalek itundu gabeko zergetan duten partaidetza sartzen dira.

 

Kupoa Estatuari eta Ekarpenak EuskoJaurlaritzari

(2022/12/23)
  2022 aurrekontua 2023 aurrekontua % Aldakuntza
KUPOA ESTATUARI (*)       170,71     241,68      41,57
EKARPENAK EUSKO JAURLARITZARI (**)    1.783,60  1.914,09       7,32

Milioiak €tan

(*) Kopuru gordina, finantza konpentsazioekin. 2023ko Aurrekontuen Proiektuan 30,6 milioi euro sartu dira 2022ko Kupoaren likidazioarena

(**) Doikuntza Funtsa barne

 

Toki Erakundeen Finantzaketa AFA

(2022/12/23)
  2022 aurrekontua 2023 aurrekontua % Aldakuntza
BALDINTZA GABEKO FINANTZAKETA (TEFFF)       252,24      268,81      6,57
                                  FOFEL      247,07      263,64  
                            Osagarria          5,17          5,17  
FORU PLANA         17,30    (*)20,48    18,38
BESTE UDAL FINANTZAKETA        24,72        24,36     -1,46
BESTE UDAL FINANTZAKETA, GUZTIRA      256,79      313,65        6,59

Milioiak €tan

(*) 2023ko ekitaldiari dagokion zuzkidura gehi 2021eko osagarria