Erakundearen konpromisoak

Funtsean, honako arau hauek arautzen dituzte Araban eskumenak egikaritzen dituzten Administrazio mailen arteko finantza harremanak:

  • 27/1983 Legea, azaroaren 25ekoa, Euskal Autonomia Erkidego osorako erakundeen eta bertako lurralde historikoetako foru erakundeen arteko harremanei buruzkoa.
  • 12/2002 Legea, maiatzaren 23koa, Euskal Autonomia Erkidegoarekiko Ekonomia Ituna onesten duena.
  • 11/2017 Legea, abenduaren 28koa, Euskadiko Kupoa zehazteko metodologia onesten duena 2017-2021 bosturtekorako.
  • 2/2007 Legea, baliabideen banaketarako eta foru aldundiek Euskal Autonomia Erkidegoaren aurrekontuak finantzatzeko egin beharreko ekarpenak zehazteko 2007-2011 aldian aplikatuko den metodologiarena.
  • 19/1997 Foru Araua, ekainaren 30ekoa, Arabako Toki Erakundeak Finantzatzeko Foru Funtsarena.
  • 9/2017 Foru Araua, apirilaren 12koa, Arabako Foru Aldundiaren Obra eta Zerbitzuen Foru Plana (2018-2023) arautzen duena.

Araudi hori aplikatzearen ondorioz finkatu daiteke Arabako Foru Aldundiak, itundutako tributuen kudeaketatik sortuta, bere kudeaketarako eskuragarri dituen baliabideen kopurua.

 

Erakundeen arteko eredutik sortutako Berezko Aurrekontua AFA

(2019/12/20)
  "2019 proiektua" "2020 aurrekontua" Aldakuntza
ZERGA ITUNDUEN SARRERAK 2.422,70 2.489,42 2,75%
ERAKUNDE SARRERAK 80,50 78,33 -2,70%
BESTELAKO SARRERAK 41,63 33,95 -18,45%
ZORPETZE PROPIOA 63,94 63,10 -1,31%
SARRERA GUZTIRA 2.608,77 2.664,80 2,15%
ERAKUNDEEN ARTEKO EREDUTIK SORTUTAKO EKARPENAK (*) 2.091,65 2.146,50 2,62%
BEREZKO AURREKONTUA 517,12 518,31 0,23%

(*) Erakundeekiko Konpromisoak: Kupoa, Ekarpenak, TEFF, Gizarte-zerbitzuetako Erakunde Arteko Funtza, Biltza Nagusientzako zuzkidura.

Berezko aurrekontua: Erakundeekiko konpromisorik gabe. Foru-Plana, obra txikiak egiteko laguntzak, auzo harremanak sustatzeko ekimenak eta Udalek itundu gabeko zergetan duten partaidetza sartzen dira.

 

Kupoa Estatuari eta Ekarpenak EuskoJaurlaritzari

(2019/12/20)
  "2019 proiektua" "2020 aurrekontua" Aldakuntza % Ald.
KUPOA ESTATUARI (*) 185,79 192,63 6,84 3,68%
EKARPENAK EUSKO JAURLARITZARI (**) 1.669,01 1.710,69 41,68 2,50%

Milioiak €tan

(*) Kopuru gordina, finantza konpentsazioekin eta beste doitze partida batzuekin

(**) Doikuntza Funtsa barne

 

Toki Erakundeen Finantzaketa AFA

(2019/12/20)
  "2019 proiektua" "2020 aurrekontua" Aldakuntza % Ald.
BALDINTZA GABEKO FINANTZAKETA (TEFFF) 229,97 235,81 5,84 2,54%
FORU PLANA (*) 16,12 16,52 0,40 2,48%
BESTE UDAL FINANTZAKETA 22,10 23,28 1,18 5,34%
BESTE UDAL FINANTZAKETA, GUZTIRA (*) 268,19 275,61 7,42 2,77%

Milioiak €tan

(*) Ezabatu da foru planaren zuzkidura osagarriaren 2019ko eragina

 

Berezko Aurrekontua AFA

(2019/12/20)
  "2020 aurrekontua" Aldakuntza Ald./2019 proiektuarekiko
FUNTZIONAMENDU GASTUAK 130,80 6,04 4,84%
INBERTSIOAK ARABAN (*) 102,02 1,63 1,62%
FINANTZA GASTUAK 8,83 -1,97 -18,24%
ZORRA AMORTIZAZIOA 64,09 0,15 0,23%
SOZIETATE PUBLIKOETARAKO EKARPENAK 3,26 -0,02 -0,61%
TRANSFERENTZIAK 209,31 5,61 2,75%
BEREZKO AURREKONTUA GUZTIRA 518,31 1,19 0,23%

(*) Ezabatu dira Buesa Arenaren zorra amortizatzearen 2019ko eragina eta foru planaren zuzkidura osagarria

Berezko aurrekontua: Erakundeekiko konpromisorik gabe. Foru-Plana, obra txikiak egiteko laguntzak, auzo harremanak sustatzeko ekimenak eta Udalek itundu gabeko zergetan duten partaidetza sartzen dira.