Erakundearen konpromisoak

Funtsean, honako arau hauek arautzen dituzte Araban eskumenak egikaritzen dituzten Administrazio mailen arteko finantza harremanak:

  • 27/1983 Legea, azaroaren 25ekoa, Euskal Autonomia Erkidego osorako erakundeen eta bertako lurralde historikoetako foru erakundeen arteko harremanei buruzkoa.
  • 12/2002 Legea, maiatzaren 23koa, Euskal Autonomia Erkidegoarekiko Ekonomia Ituna onesten duena.
  • 11/2017 Legea, abenduaren 28koa, Euskadiko Kupoa zehazteko metodologia onesten duena 2017-2021 bosturtekorako.
  • 4/2021 Legea, baliabideen banaketarako eta foru aldundiek Euskal Autonomia Erkidegoaren aurrekontuak finantzatzeko egin beharreko ekarpenak zehazteko 2022-2026 aldian aplikatuko den metodologiarena.
  • 19/1997 Foru Araua, ekainaren 30ekoa, Arabako Toki Erakundeak Finantzatzeko Foru Funtsarena.
  • 9/2017 Foru Araua, apirilaren 12koa, Arabako Foru Aldundiaren Obra eta Zerbitzuen Foru Plana (2018-2023) arautzen duena.

Araudi hori aplikatzearen ondorioz finkatu daiteke Arabako Foru Aldundiak, itundutako tributuen kudeaketatik sortuta, bere kudeaketarako eskuragarri dituen baliabideen kopurua.

 

Erakundeen arteko eredutik sortutako Berezko Aurrekontua AFA

(2021/01/26)
  2020 aurrekontua 2021 aurrekontua % Aldakuntza
ZERGA ITUNDUEN SARRERAK   2.489,42       2.259,53        2,75
ERAKUNDE SARRERAK       78,33            70,26      -2,70
BESTELAKO SARRERAK       33,95            33,29    -18,45
ZORPETZE PROPIOA       63,10          106,82      -1,31
SARRERA GUZTIRA   2.664,80       2.469,90        2,15
ERAKUNDEEN ARTEKO EREDUTIK SORTUTAKO EKARPENAK (*)   2.146,50       1.942,20        2,62
BEREZKO AURREKONTUA      518,31         527,70        0,23

(*) Erakundeekiko Konpromisoak: Kupoa, Ekarpenak, TEFF, Gizarte-zerbitzuetako Erakunde Arteko Funtza, Biltza Nagusientzako zuzkidura.

Berezko aurrekontua: Erakundeekiko konpromisorik gabe. Foru-Plana, obra txikiak egiteko laguntzak, auzo harremanak sustatzeko ekimenak eta Udalek itundu gabeko zergetan duten partaidetza sartzen dira.

 

Kupoa Estatuari eta Ekarpenak EuskoJaurlaritzari

(2021/01/26)
  2020 aurrekontua 2021 aurrekontua % Aldakuntza
KUPOA ESTATUARI (*)       192,63      151,28 -21,47
EKARPENAK EUSKO JAURLARITZARI (**)    1.710,69   1.566,18   -8,45

Milioiak €tan

(*) Kopuru gordina, finantza konpentsazioekin eta beste doitze partida batzuekin

(**) Doikuntza Funtsa barne

 

Toki Erakundeen Finantzaketa AFA

(2021/01/26)
  2020 aurrekontua 2021 aurrekontua % Aldakuntza
BALDINTZA GABEKO FINANTZAKETA (TEFFF) (Prelikidazioa)   198,35        217,27   9,54
FORU PLANA     16,52         16,73   1,27
BESTE UDAL FINANTZAKETA     23,28         22,79 -2,10
BESTE UDAL FINANTZAKETA, GUZTIRA   238,15       256,79  7,83

Milioiak €tan