Erakundearen konpromisoak

Funtsean, honako arau hauek arautzen dituzte Araban eskumenak egikaritzen dituzten Administrazio mailen arteko finantza harremanak:

  • 27/1983 Legea, azaroaren 25ekoa, Euskal Autonomia Erkidego osorako erakundeen eta bertako lurralde historikoetako foru erakundeen arteko harremanei buruzkoa.
  • 12/2002 Legea, maiatzaren 23koa, Euskal Autonomia Erkidegoarekiko Ekonomia Ituna onesten duena.
  • 11/2017 Legea, abenduaren 28koa, Euskadiko Kupoa zehazteko metodologia onesten duena 2017-2021 bosturtekorako.
  • 4/2021 Legea, baliabideen banaketarako eta foru aldundiek Euskal Autonomia Erkidegoaren aurrekontuak finantzatzeko egin beharreko ekarpenak zehazteko 2022-2026 aldian aplikatuko den metodologiarena.
  • 19/1997 Foru Araua, ekainaren 30ekoa, Arabako Toki Erakundeak Finantzatzeko Foru Funtsarena.
  • 9/2017 Foru Araua, apirilaren 12koa, Arabako Foru Aldundiaren Obra eta Zerbitzuen Foru Plana (2018-2023) arautzen duena.

Araudi hori aplikatzearen ondorioz finkatu daiteke Arabako Foru Aldundiak, itundutako tributuen kudeaketatik sortuta, bere kudeaketarako eskuragarri dituen baliabideen kopurua.

 

Erakundeen arteko eredutik sortutako Berezko Aurrekontua AFA

(2021/12/27)
  2022 aurrekontua 2021 aurrekontua % Aldakuntza
ZERGA ITUNDUEN SARRERAK    2.259,53      2.547,06      12,73
ERAKUNDE SARRERAK        70,26         101,73      44,79
BESTELAKO SARRERAK        33,29          49,05      47,34
ZORPETZE PROPIOA      106,82          87,53    -18,06
SARRERA GUZTIRA   2.469,90      2.785,37      12,77
ERAKUNDEEN ARTEKO EREDUTIK SORTUTAKO EKARPENAK (*)   1.942,20      2.210,98      13,84
BEREZKO AURREKONTUA      527,70        574,39        8,85

Milioiak €tan

(*) Erakundeekiko Konpromisoak: Kupoa, Ekarpenak, TEFF, Gizarte-zerbitzuetako Erakunde Arteko Funtza, Biltza Nagusientzako zuzkidura.

Berezko aurrekontua: Erakundeekiko konpromisorik gabe. Foru-Plana, obra txikiak egiteko laguntzak, auzo harremanak sustatzeko ekimenak eta Udalek itundu gabeko zergetan duten partaidetza sartzen dira.

 

Kupoa Estatuari eta Ekarpenak EuskoJaurlaritzari

(2021/12/27)
  2021 aurrekontua 2022 aurrekontua % Aldakuntza
KUPOA ESTATUARI (*)       151,28       170,71     12,84
EKARPENAK EUSKO JAURLARITZARI (**)    1.566,18    1.783,60     13,88

Milioiak €tan

(*) Kopuru gordina, finantza konpentsazioekin eta beste doitze partida batzuekin

(**) Doikuntza Funtsa barne

 

Toki Erakundeen Finantzaketa AFA

(2021/12/27)
  2021 aurrekontua 2022 aurrekontua % Aldakuntza
BALDINTZA GABEKO FINANTZAKETA (TEFFF)       217,27       252,24     16,10
                                  FOFEL      217,27       247,07  
                            Osagarria             5,17  
FORU PLANA        16,73         17,30       3,41
BESTE UDAL FINANTZAKETA       16,30         24,72     51,66
BESTE UDAL FINANTZAKETA, GUZTIRA   238,15       256,79  7,83

Milioiak €tan