Foru arauak, araugintzako foru dekretuak eta zerga premiazko dekretu arauemaileak

Arabako Foru Aldundiaren lege eta arau jarduera eta onartuak izan diren araudiak kontsultatu ahalko dituzu: foru arauak, araugintzako foru dekretuen proiektuak eta zerga premiazko araugintzako dekretuen proiektuak, eta horiek guztiak sortzeko egiten diren espedienteetako memoriak eta txostenak.


Foru Gobernu Kontseiluaren 6/2020 Zerga premiazko araugintzako dekretua, maiatzaren 12koa. Onespena ematea COVID-19rekin lotutako zerga neurri berriak hartzeari


Foru Gobernu Kontseiluaren 5/2020 Zerga premiazko araugintzako dekretua, maiatzaren 12koa. Onestea Arabako zerga-araudia ekonomia eta enplegua babesteko premiazko neurri osagarriei buruzko apirilaren 21eko 15/2020 Errege Lege Dekretura egokitzea


Foru Gobernu Kontseiluaren 4/2020 Zerga premiazko araugintzako dekretua, apirilaren 21ekoa. Onestea premiazko neurriak hauen gaineko zergetan, COVID-19ren eragin ekonomikoari aurre egiteko: balio erantsia, zerga bereziak eta ondare eskualdaketa eta egintza juridiko dokumentatuak.


Foru Arauaren proiektua, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren, Arabako Foru Aldundiaren eta Gasteizko Udalaren artean, Gasteizen bus elektriko adimenduna ezartzearen osagarri gisa, BEI/BEA-ren karga unitate funtzionalaren eraikuntza proiektua gauzatzeko izenpetutako hitzarmena berresteko.


Zerga Premiazko Araugintzako Dekretua, Estatuak hainbat zergatan egindako aldaketak Arabako zerga araudira egokitzekoa.


Foru Gobernu Kontseiluaren 2/2020 Zerga Premiazko Araugintzako Dekretua, martxoaren 18koa. Onestea premiazko zerga neurriak COVID-19ren inpaktu ekonomikoari erantzuteko.


Foru Arau Proiektua, LIFE IP "URBAN KLIMA 2050" proiektuko onuradun koordinatzailearekiko (Sociedad Pública de Gestión Ambiental IHOBE, SA) eta onuradun elkartuekiko LIFE IP proiektu horretarako Patzurgo Akordioa.


Foru Gobernu Kontseiluaren 1/2020 Zerga premiazko araugintzako Dekretua, urtarrilaren 28koa. Arabako zerga araudia egokitzea Estatuak balio erantsiaren gaineko zergan egindako aldaketara


2020 urterako zerga neurrien foru-arau proiektua


Zerga neurrien foru-arau proiektua


20/2019 Foru Araua, azaroaren 20koa, Arabako Foru Aldundiaren zehapen araubidea arautzen duen maiatzaren 30eko 17/1993 Foru Araua indargabetzen duena


17/2019 Foru Araua, urriaren 23koa, toki korporazioetako kideen ordainsarien araubidea arautzen duena


18/2019 Foru Araua, urriaren 23koa, zeinaren bidez dirulaguntza bat emango baita ontzi arinetarako edukiontziak erosteko, eta berretsiko baita Arabako Foru Aldundiko Ingurumen eta Hirigintza Sailaren eta Aiarako Kuadrillaren arteko lankidetza hitzarmena

 


19/2019 Foru Araua, azaroaren 20koa, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zerga aldatzeko martxoaren 27ko 10/2019 Foru Arauaren ondorioak zehazten dituena


Foru Gobernu Kontseiluaren 1/2019 Zerga premiazko araugintzako dekretua, uztailaren 30koa, onesteko Arabako zerga araudia egokitzea Estatuak hainbat zergatan egindako aldaketetara