Atzealdea Foru Aldundiaren erakunde publikoak

Instituzio, organizazio, planifikazio eta ondarea

Arabako Foru Aldundiaren erakunde publikoen zerrenda.


Aldatze data 2020/04/03

Sortze data 2018/01/11

Gaia Instituzio, organizazio, planifikazio eta ondarea

Atzealdea Foru Aldundiaren finantziazioa

Informazio ekonomiko, finantzario, aurrekontu eta estatistikoa

Foru sektore publikoaren finantzaketari buruzko oinarrizko informazioa, finantzatzeko tresnak aipatuta.


Aldatze data 2020/04/03

Sortze data 2018/01/10

Gaia Informazio ekonomiko, finantzario, aurrekontu eta estatistikoa

Atzealdea Foru Gardentasun Batzordearen ebazpenak

Gardentasun ebaluatzea eta informazio publikora sarrera

Foru Gardentasun Batzordeak ebatzitako erreklamazioak.

2019 2018

Aldatze data 2020/04/03

Sortze data 2018/05/15

Gaia Gardentasun ebaluatzea eta informazio publikora sarrera

Atzealdea Talde politikoak

Instituzio, organizazio, planifikazio eta ondarea

Arabako Foru Aldundian ordezkaturik dauden talde politikoak


Aldatze data 2020/04/03

Sortze data 2020/03/31

Gaia Instituzio, organizazio, planifikazio eta ondarea

Atzealdea Herritarrei Laguntzeko Bulegoak

Instituzio, organizazio, planifikazio eta ondarea

Herritarrei laguntzeko bulegoen zerrenda, helbideak, ordutegiak eta kokapena adieraziz.


Aldatze data 2020/04/03

Sortze data 2018/01/11

Gaia Instituzio, organizazio, planifikazio eta ondarea

Atzealdea Zerga Araudiaren Zerbitzua

Informazio juridikoa

Foru Arauei dagozkien indarreko testu bateratuak, hau da, jatorrizko arauaren deskribapen eguneratuak, denboran txertatu diren aldaketa guztiak jasota.


Aldatze data 2020/04/03

Sortze data 2020/04/03

Gaia Informazio juridikoa

Foru arauen proiektuak, araugintzako foru dekretuak eta zerga premiazko dekretu arauemaileak

Arabako Foru Aldundiaren lege eta arau jarduera eta lantzen ari diren araudiak kontsultatu ahalko dituzu: foru arauen proiektuak, araugintzako foru dekretuen proiektuak eta zerga premiazko araugintzako dekretuen proiektuak, eta horiek guztiak sortzeko egiten diren espedienteetako memoriak eta txostenak.

Momentu honetan ez dago proiekturik

Foru arauak, araugintzako foru dekretuak eta zerga premiazko dekretu arauemaileak

Arabako Foru Aldundiaren lege eta arau jarduera eta onartuak izan diren araudiak kontsultatu ahalko dituzu: foru arauak, araugintzako foru dekretuen proiektuak eta zerga premiazko araugintzako dekretuen proiektuak, eta horiek guztiak sortzeko egiten diren espedienteetako memoriak eta txostenak.


Zerga Premiazko Araugintzako Dekretua, Estatuak hainbat zergatan egindako aldaketak Arabako zerga araudira egokitzekoa.


Foru Gobernu Kontseiluaren 2/2020 Zerga Premiazko Araugintzako Dekretua, martxoaren 18koa. Onestea premiazko zerga neurriak COVID-19ren inpaktu ekonomikoari erantzuteko.


Foru Arau Proiektua, LIFE IP "URBAN KLIMA 2050" proiektuko onuradun koordinatzailearekiko (Sociedad Pública de Gestión Ambiental IHOBE, SA) eta onuradun elkartuekiko LIFE IP proiektu horretarako Patzurgo Akordioa.


Foru Gobernu Kontseiluaren 1/2020 Zerga premiazko araugintzako Dekretua, urtarrilaren 28koa. Arabako zerga araudia egokitzea Estatuak balio erantsiaren gaineko zergan egindako aldaketara


2020 urterako zerga neurrien foru-arau proiektua


Zerga neurrien foru-arau proiektua


20/2019 Foru Araua, azaroaren 20koa, Arabako Foru Aldundiaren zehapen araubidea arautzen duen maiatzaren 30eko 17/1993 Foru Araua indargabetzen duena


17/2019 Foru Araua, urriaren 23koa, toki korporazioetako kideen ordainsarien araubidea arautzen duena


18/2019 Foru Araua, urriaren 23koa, zeinaren bidez dirulaguntza bat emango baita ontzi arinetarako edukiontziak erosteko, eta berretsiko baita Arabako Foru Aldundiko Ingurumen eta Hirigintza Sailaren eta Aiarako Kuadrillaren arteko lankidetza hitzarmena

 


19/2019 Foru Araua, azaroaren 20koa, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zerga aldatzeko martxoaren 27ko 10/2019 Foru Arauaren ondorioak zehazten dituena


Foru Gobernu Kontseiluaren 1/2019 Zerga premiazko araugintzako dekretua, uztailaren 30koa, onesteko Arabako zerga araudia egokitzea Estatuak hainbat zergatan egindako aldaketetara

E200331 (1).pdf (Bertsioa 1.0)

Miniatura 3/31/20 2:14 PM, Karoline Urien Salterain-(e)k igota
Aurrebista
1 nondik 2

Dirulaguntzak

Izaera orokorrez, urriaren 19ko 11/2016 Foru Arauak, Arabako Lurralde Historikoko Diru laguntzei buruzkoak, dioenari jarraiki, dirulaguntza dugu administrazio publikoek pertsona publiko edo pribatuei emandako diruzko ekarpena, baldin eta baldintza hauek betetzen baditu:

Emandako diru laguntzak.
 1. Diru ematea onuradunen zuzeneko kontraprestaziorik gabe egitea.
 2. Diru emate horrek badakarrela, ezinbestean, helburu jakin bat betetzea , proiektu bat gauzatzea, jarduera bat egitea edo jarrera jakin bat hartzea, horiek guztiak gauzatuta edo gauzatu gabe egonik ere, edo egoera jakin bat gertatzea. Dirua jasotzeko, aurretiaz ezarritako betebehar materialak eta formalak bete beharko ditu pertsona onuradunak.
 3. Finantzatzen den proiektuaren, ekintzaren, jarreraren edo egoeraren helburuak onura publikoko edo gizarte intereseko jarduera bat edo xede publiko bat sustatzea izan behar du.

Nola ematen dira dirulaguntzak?

Norgehiagoka

Dirulaguntzak emateko ohiko prozedura norgehiagoka da: dirulaguntzak emateko prozeduran, aurkeztutako eskaerak erkatu egiten dira, oinarri arautzaileetan eta diru laguntzaren deialdian ezarritako balioespen irizpideen arabera (ALHDFAren 20.1 artikulua).

Dirulaguntzak deialdian ezarritako muga aintzat hartuta ematen zaizkie, oinarri arautzaileetan ageri diren irizpideak erabilita, balioespen handia duten eskaerei.

Foru arauan agertzen diren “laguntza publikoak” “dirulaguntzatzat” hartu behar dira.

Zuzeneko dirulaguntza

Zuzeneko dirulaguntzak emateko prozedura salbuespenezkoa da eta, hartara, beheko diru laguntzak baino ezin dira eman prozedura hori erabiliz:

 • Aurrekontuetan agertzen diren diru laguntza izendunak.
 • Lege mailako xedapen batek ezarritako emateari edo zenbatekoari lotutakoak, betiere xedapen horrek diru laguntza emateko zuzeneko prozedura kontuan hartzen badu.
 • Salbuespenez, beste diru laguntza batzuk, baldin eta herri, gizarte, ekonomia edo giza arrazoiak edo behar bezala bidezkotutako arrazoiak direla eta, deialdi publiko baten bidez emateko zailtasuna frogatzen bada.

Atzealdea Arloetako planak

Instituzio, organizazio, planifikazio eta ondarea

Arabako Foru Aldundiaren sailak urteko eta zenbait urtetarako lantzen dituzten plan eta programak


Aldatze data 2020/03/31

Sortze data 2018/11/02

Gaia Instituzio, organizazio, planifikazio eta ondarea

Atzealdea Kargu publikodunen eta ordezkarien Gobernu Onerako Kode Etikoa

Goi-karguak

Kargu publikodunen eta ordezkarien Gobernu Onerako Kode Etikoa


Aldatze data 2020/03/31

Sortze data 2018/01/10

Gaia Goi-karguak

Acuerdo ratificación 654-2019 euss.pdf (Bertsioa 1.0)

Miniatura 3/31/20 10:23 AM, Karoline Urien Salterain-(e)k igota
Aurrebista
1 nondik 2

Acuerdo ratificación 654-2019 casS.pdf (Bertsioa 1.0)

Miniatura 3/31/20 10:21 AM, Karoline Urien Salterain-(e)k igota
Aurrebista
1 nondik 2

EOD200331.pdf (Bertsioa 1.0)

Miniatura 3/30/20 10:28 AM, Begoña Fernandez Ruiz de Azua-(e)k igota Extracto de los asuntos del Orden del Día a tratar en el Consejo ordinario de Gobierno Foral 31-03-2020
Aurrebista
1 nondik 2

Atzealdea Foru Aldundiaren egitura eta izendapenak

Instituzio, organizazio, planifikazio eta ondarea

Arabako Foru Aldundiaren izendapen eta egituren datu baserako sarbidea: 2019-2023 Legegintzaldia


Aldatze data 2020/03/27

Sortze data 2018/01/11

Gaia Instituzio, organizazio, planifikazio eta ondarea

Nola esleitzen zaizkie Foru Aldundiaren kontratuak hornitzaileei?

Kontratazio publikoaren arloan, gardentasunaren printzipioak berebiziko garrantzia dauka, kontratazioak bolumen ekonomiko handia baitakar. Kontratu publikoen bidez, Arabako Foru Aldundiak hornidurak eta zerbitzuak eskuratzen ditu, eta obrak gauzatzeko nahiz zerbitzu publikoak kudeatzeko eskatzen die enpresei.

Kontratuen esleipenak arau zorrotzei men egin behar die, besteak beste, Sektore Publikoaren Kontratuen Legeari. Zenbatekoaren arabera, kontratazio mota batzuk erabiltzen dira:

 • Prozedura irekia: Kontratazio eskaintzan interesatuta dauden enpresaburuek beren proposamena aurkeztu dezakete. Modu horretan, enpresak aurkeztuko direla eta haien artean aske lehiatuko direla ezartzen da, eta horrek kontratazio publikoko prozedura ororen xedeari laguntzen dio: ekonomia eskaintzarik onena lortu.
 • Prozedura ireki erraztua: Bakar-bakarrik balio zenbatetsia 2.000.000 euro edo gutxigago duten obra kontratu publikoetan erabil daiteke, eta balio zenbatetsia 100.000 euro edo gutxiago duten hornidura eta zerbitzu kontratuetan. Izapideak errazteko helburua du.
 • Prozedura murriztua: Interesa duten enprea guztiek eska dezakete parte hartzea, baina eskatu eta, beren kaudimenagatik, adlez aurretik kontratazio organoak aukeratu dituen enpresek bakarrik aurkez ditzakete proposamenak.
 • Prozedura negoziatua: Prozedura negoziatuan, kontratazio organoak era arrazoituan erabakitako lizitatzaileak eskuratuko du esleipena. Horren aurretik, kontratazio organoa harremanetan jarriko da lizitatzaileekin eta kontratuaren baldintzak negoziatuko ditu horietako batekin edo batzuekin.
 • Kontratu txikia: Enpresa baten aldeko zuzeneko esleipena da, kontratuaren zenbatekoa 15.000 €-tik beherakoa (BEZ gabe) edo, obra kontratuei dagokienez, 40.000 €-tik beherakoa (BEZ gabe) denean.
 • Esparru akordioak: Kontratazioa teknikoki arrazionalizatzeko modua da. Aurretiaz baldintza edo termino batzuk ezartzen dira esparru akordio horretan oinarritutako kontratu guztietarako. Sistema honek kontratuen kudeaketa sinplifikatzeko modua ematen du, organismo edo entitateak, baita autonomia erkidegoak eta toki erakundeak ere, hari lotzea errazteko.

Kontratazio mota bakoitzean esleitutako zenbatekoak (2019/06/30)

 

Kontratazio mota bakoitzaren kopuruak (2019/06/30) 

Kontratuak Kontratatzaileen profilaren eta kontratuen erregistroa argitaratzen dira


Gune honetan kontratuen aldaketa eta luzapen guztiak ere argitaratzen dira.

Lantzen ari den araudia

COVID-19k eragindako osasun-krisi egoera kudeatzeko 463/2020 Errege Dekretuaren hirugarren xedapen gehigarriak bertan behera uzten ditu prozeduren baldintzak eta eten egiten ditu berauek izapidetzeko epeak.

Arabako Foru Aldundiaren lege eta arau jarduera eta lantzen ari diren araudiak kontsultatu ahalko dituzu: foru arauen proiektuak, araugintzako foru dekretuen proiektuak eta zerga premiazko araugintzako dekretuen proiektuak, eta horiek guztiak sortzeko egiten diren espedienteetako memoriak eta txostenak.

Araugintzako foru dekretuen proiektuak entzunaldiaren edo jendaurreko informazioaren izapidea egiten denean argitaratuko dira edo, entzunaldia egiten ez bada, Arabako Foru Administrazioaren Aholku Batzordeari irizpena eskatzen zaionean argitaratuko dira.

Foru arauen proiektuak, araugintzako foru dekretuak eta zerga premiazko dekretu arauemaileak

 


Aholku Batzordearen irizpenaren menpean daueden araugintzako foru dekretuen proiektuak

 


Araugintzako foru dekretuen proiektuak jendaurreko izapidearen eraginpean daudenean