Agora Teknocamp

Asegúrese de que los datos que aporta con correctos

Introduzca los datos sobre el responsable del menor que participará en el evento.

   

Datuak babesteko araudi orokorrak xedatutakoa betetze aldera, jakinarazten dizugu ematen dizkiguzun datuak Arabako Foru Aldundiaren titulartasuneko Agorako izen-emateen erregistroko fitxategian sartuko direla. Fitxategi horren tratamenduak kudeatzen dira Udako Campusa izeneko prestakuntza jarduera gauzatzeko behar diren datuak erregistratzeko eta ustiatzeko, Agora proiektuaren barruan. Zure datuak isilpekoak izango direla bermatzen dizugu, eta legeak baimendutako kasuetan eta honako erakunde hauei bakarrik jakinaraziko zaizkie: Egibideri, EHUri eta jarduera gauzatuko duen prestakuntza erakundeari.

Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016ko apirilaren 27ko 2016/679 (EB) Erregelamenduak xedatutakoarekin bat etorriz, datuak eskuratu, zuzendu, ezabatu, mugatu eta aurka egiteko eskubidea duzu. Horretarako, nahikoa duzu Arabako Foru Aldundiaren Erregistro Bulegora (Probintzia plaza, 5. 01001, Gasteiz, Araba) joatea”.

Con objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el RGPD, le informamos que los datos que Vd. Nos facilita van a ser incluidos en el Fichero de Registro inscripciones Agora titularidad de Diputación Foral de Alava cuyos tratamientos se gestionan para el registro y explotación de datos necesarios para el desarrollo de la actividad formativa Campus de verano en el marco del proyecto Ágora. Garantizamos la confidencialidad de sus datos, de manera que sus datos serán comunicados en los supuestos habilitados legalmente y exclusivamente a las siguientes entidades: Egibide, UPV y la Entidad formadora de la actividad.

Usted podrá ejercitar sus derechos de acceso rectificación, supresión, oposición y limitación que reconoce el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, dirigiéndose a la Oficina de Registro de la Diputación Foral de Álava, Plaza de la Provincia, 5, CP 01001 Vitoria - Gasteiz (Álava).”

Informazio gehiago/ Más información: http://www.araba.eus/web/AvisoLegalAmpliado