PlanÁ-ren betetze maila

0%
Azken berrikusketa-data 2020/05/21

Arabako Foru Aldundiaren berreskurapen ekonomikoko planaren betetze maila


1. ETE-ei eta autonomoei laguntzea

Arabako ETEentzako eta autonomoentzako laguntzak, diru eskasiari aurre egiteko, berehala egin beharreko ordainketak egin ditzaten eta berrikuntzan eta digitalizazioan inbertitu ahal izan dezaten.

0%

1.1 Finantza-laguntzak

1. Arabako Garapen Agentziaren industrialdeetan kokatutako enpresentzako alokairuaren ordainketa zatikatzea. Aurrekontua: 400.000,-€. 2. Elkargirekin hitzermena, Covid-19aren eraginpeko enpresen indarreko maileguen gabeziak finantzatzeko. Aurrekontua: 75.000,-€. 3. Sormen-industria kulturalaren laguntza indartzea. Aurrekontua: 50.000,-€. 4. Alava Innova 2020 programa indartzea. Aurrekontua: 300.000,-€. 5. ETE-ak merkaturatzen laguntzeko Alava Innova Digital programa berria. Dirulaguntzak: 400.000,-€. 6. ETE-ak digitalizatzen laguntzeko Alava Innova Digital programa berria. Interes-tasetarako laguntzak. Elkargirekin hitzarmena. Aurrekontua: 250.000,-€. 7. Elkargirekin abalak emateko programa, ekintzailetza, berrikuntza, nazioartekotzea, ingurumena, merkataritza, ostalaritza eta turismoa, kultura- eta sormen-industriak, nekazaritzako elikagaiak, autonomoak eta mikroenpresak eta landa-eremuko jarduera ekonomikoak bultzatzeko. (Covid-19ak bereziki eragindakoak) Aurrekontua: 10.000.000,-€. 8. % 30eko konturako aurrerakinak ematea arabako 2020ko ekintzailetza deialdian onartutako proiektuetarako


2. Enplegua sustatzea

Osasun larrialdiaren ondorioz negozio ugari itxi behar izan direnez, finantza eta zerga laguntzak, enplegua suspertzeko, bereziki lan merkatuko kolektiborik behartsuenen artean 1. Kontratazio mugagabearen aurkako diskriminazio positiboa duten enpresetan eta emakumeen eta 45 urtetik gorako pertsonen kolektiboetan kontratazioa sustatzeko deialdia. Aurrekontua: 1.000.000,-€. 2. Enplegua sortzeagatiko zerga-kenkaria handitzea.

0%

3. Zerga neurriak

Arabako enpresen eta familien zerga betebeharren kargak murriztea eta ordainketak atzeratzea, baliabideak berehalako beharretarako erabili ahal izan ditzaten.

0%

3.1. Apirilean eta maiatzean hartutako neurriak

1. Zergadunari likidezia emateko epeak eta/edo bermeak. Aurrekontua: 242.700.000,-€ Jarduerak 1. Bulegoaren zerga-prozeduren epeen hasiera etetea edo luzatzea, alderdi batek eskatuta. 2. Ekaineko BEZ-ari eta pfez-ren konturako atxikipenei buruzko otsaileko eta martxoko hileko aitorpenak aurkeztea. Aurrekontua: 120.000,-€. 3. BEZ-aren eta lan-atxikipenen hiruhileko aitorpenak aurkezteko epea 2020ko ekainaren 1era arte luzatzea. 4. Zerga-prozeduren izapidetzea 2020ko ekainaren 1era arte etetea: informazio-aitorpenak, erantzunak, berandutze-interesak. 5. Autonomoen, mikroenpresen eta enpresa txikien zerga-zorrak zatitzea, 2020ko ekainaren 1era arte. bermerik eta berandutze-interesik eskatu gabe. 6. Alarma-egoeraren aurretik emandako apirileko geroratze eta zatikatzeen ordainketa geroratzea. Aurrekontua: 2.000.000,-€. 7. Baliogabetzea 2020ko lehen seihilekoari dagozkion pfez-aren ordainketa zatikatuen jarduera ekonomikoetarako eta lehen sektorerako. Aurrekontua: 16.500.000,-€. 8. Errenta 2019 kanpainaren hasierari eustea eta pfez-ren aitorpenak aurkezteko epea urrira arte luzatzea. 9. ogasun sailaren bitarteko elektronikoen bidezko jakinarazpenak eta komunikazioak arautzen dituen 5/2020 foru dekretua 2020ko irailaren 7ra arte atzeratu da. 10. Aldian behin edo behin aurkezten ez diren zergen autolikidazioak aurkezteko eta ordaintzeko epeak ezartzen dira. 11. Epe jakin batzuk luzatzen dira pertsona fisikoen errentaren gaineko zergan eta sozietateen gaineko zergan, kenkari edo onura fiskal jakin batzuen betekizunak betetzen laguntzeko. 12. Ondare-eskualdaketen eta egintza juridiko dokumentatuen gaineko zergaren justifikazio jakin bat aurkezteko epea luzatzea. 13. Enpresa txiki eta mikroenpresentzako sozietateen gaineko zergaren aitorpena aurkezteko epea luzatzea. Aurrekontua: 65.000.000,-€. 14. Azarora atzeratzea 2020ko errenta-kanpaina osoa ordaintzeko. Aurrekontua: 39.200.000,-€.

0% de cumplimiento


3.2. Neurri berriak Sozietateen gaineko zergan

1. SZ-ren konturako ordainketen zenbatekoa murriztea. 2. Zerga-oinarri negatiboen konpentsazio-mugaren ehunekoa handitzea ertainentzat, 3. txikientzat eta mikroenpresentzat. Aurrekontua: 4.500.000,-€. 4. Garbiketa- eta desinfekzio-materialak eta enpresak osasun-bermeekin irekitzeko beste elementu batzuk erosteagatiko kenkaria. 5. Mikroenpresentzat 2019ko zerga-oinarritik kendu beharreko gastuen ehunekoa handitzea. Aurrekontua: 900.000,-€. 6. 2019ko SZ-ren kanpainako itzulketak bizkortzea. 7. Mikroenpresetan enpresa txikietan edo ertainetan inbertitzeagatiko ezohiko kenkaria. 8. Ezohiko amortizazio azeleratua 2020ko abenduaren 31ra arte eskuratutako aktibo berriekin alderatuta.


3.3. Neurri berriak errentaren gaineko zergan

1. Errenta 2019 kanpainako itzulketak bizkortzea 2. Aldi baterako enplegu-erregulazioko espedienteak, enplegu-erregulazioko espedienteak edo jarduera ekonomikoa etenda duten edo 2020ko kanpainan covid-19aren ondorioz jarduera utzi duten pertsonek bgae-etatik erreskatatutako kopuruak pfez-n % 60an sartzea 3. Bai ticketa martxan jartzea 2022/01/01era arte atzeratzea 4. Aparteko kenkaria mikroenpresetan inbertitzeagatik eta enpresa txiki edo ertainetan inbertitzeagatik


4. Etxebizitzak birgaitzeko plana

Zerga arloko hobarien bitartez, eraikitako etxebizitzetan esku hartzea sustatzea Araban, bizi kalitatea hobetzeko eta sektoreko autonomoen eta enpresen jarduera sustatzeko. 1. Eraikuntzaren sektorea sustatzea. desgrabazio fiskalak etxebizitzak eta komunitateak eraberritzeko inbertsioari. 2. Tratamendu fiskal mesedegarria mugikortasun elektrikoa sustatzeko. garaje partikularretako eta auzo-erkidegoetako karga-instalazioetarako eraberritzeak.

0%

5. Mezenasgoaren sustapena

Partikularren eta enpresen elkartasun ekonomikoa sustatzea, osasun krisialdiak behartsuenengan izan duen eragina arintzeko, bai eta Arabako gizartearentzat kultur, zientzia eta kirol interes nabarmena duten jardueretan izandako ondorioak arintzeko ere. 1. Zerga tratamendua hobetzea, mezenasgoa sustatzeko gizarte, osasun, kultur eta kirol arloan.

0%

6. Tokiko merkataritza

Zuzeneko laguntzak Arabako merkataritza sektorerako, pandemia dela eta ezarritako berrogeialdian izandako geldialdiaren ondorioak gainditu ditzan, eta gure lurraldeko herritarrak sentsibilizatzea Araba ezagutzearen eta Araban kontsumitzearen garrantziaz. 1. Pandemiak sortutako jarduera-gastuetarako eta digitalizazioan eta segurtasunean inbertsioak egiteko ireki ezin izan dituzten saltokientzako zuzeneko diru-laguntzak. Aurrekontua: 350.000,-€. 2. Kontsumo-bonuak. Lankidetza Eusko Jaurlaritzarekin. Aurrekontua: 300.000,-€. 3. Geratu Araban komunikazio-kanpaina. Aurrekontua: 18.000,-€. 4. Saltokien prestakuntza digitalerako plana. Aurrekontua: 50.000,-€.

0%

7. Turismorako laguntza

Arabako sustatzaile eta antolatzaileen artean tokiko edo barruko turismoa sustatzeko ekimenak, aurreikusita zuten lana COVID gaixotasunaren ondorengo egoerara egokitu dezaten. 1. Tokiko erakundeei, elkarteei, irabazi-asmorik gabeko erakundeei eta enpresei zuzeneko diru-laguntzak ematea, barne-turismoa sustatzeko, pandemiak sortutako jarduera-gastuak ordaintzeko eta digitalizazioan eta segurtasunean inbertsioak egiteko. Aurrekontua: 630.000,-€. 2. Turismo-bonuak. Lankidetza Eusko Jaurlaritzarekin. Aurrekontua: 300.000,-€. 3. Turismo-hedapenerako ekitaldiak eta materiala. Aurrekontua: 547.000,-€. 4. Turismo kanpaina. Aurrekontua: 50.000,-€.

0%

8. Nekazaritza eta elikadura sektorea

Sektorea babesteko neurri zehatzak hartzea; izan ere, tokiko ekoizpenak, balio katearen lehen katebegia denez, kalte nabarmenak jasan ditu. Laguntzaren helburua da sektoreak ekoizpenean inbertitzen jarraitu ahal izatea eta salmenta kanalak suspertzea, zenbait azpisektoretan pilatuta dagoen stocka saldu ahal izateko.

0%

8.1. Arabako ardoen sustapena

1. Arabako ardo eta sagardoei zuzendutako prestakuntza- eta sustapen-ekintzak. Aurrekontua: 250.000,-€. 2. Horeca kanalaren bidez ardoak erosteko finantzaketa-lerroa. Aurrekontua: 200.000,-€. 3. plataforma Arabako Errioxako ardoa saltzeko. Aurrekontua: 365.000,-€.


8.2. Lehen sektorea

1. Arabako ardi- eta ahuntz-azienden ustiategiei laguntzeko neurriak. Aurrekontua: 175.000,-€. 2. Nekazaritza-ustiategiei laguntzeko neurriak. Aurrekontua: 350.000,-€. 3. Nekazaritzako eta abeltzaintzako ekoizleei 2021eko PFEZn konpentsatzea, 2020ko nekazaritzako errenta gutxitzeagatik. Aurrekontua: 400.000,-€. 4. SAECArekin sinatutako hitzarmena zabaltzea. Aurrekontua: 25.000,-€.


8.3. Tokiko produktua erosteko bonuak

1. ELIKARABA, Arabako elikagaiak erosteko bonuak. Jatorrizko tokiko produktua. Aurrekontua: 300.000,-€.


9. Ingurumena eta trantsizio energetikoa

Osasun krisialditik atera ahal izateko jarduketak, ingurumen jasangarritasunaren arloko proiektuetan inbertsioak eginez.

0%

9.1. Ekonomia zirkularra

1. Konpostaje-planta berri bat eta tamaina handiko hondakinen planta berri bat eraikitzeko aurreproiektuak. Arabako Lurralde Historikoko hondakinen plana. Aurrekontua: 55.000,-€.


9.2. Energia berriztagarrien proiektuak

1. Araban eguzki-parke berri bat sortzeko bultzada eta nekazaritza eta ingurumeneko proiektua inguruko lurretan. Proiektu traktoreak. Aurrekontua: 700.000,-€. 2. Energia ekoizpen berriztagarriaren gaitasunaren azterketa Arabako Lurralde Historikoan eta hirigune baterako energia instalazio berriztagarriaren proiektu pilotua. Aurrekontua: 245.000,-€.


10. Kultura

Berriz ere erreferente izatea ondare kulturala eta arkeologikoa babesten eta ondasun kulturalak zaharberritzen, bai eta lurraldeko kultur ekintzan ere, eta, gainera, kultura eta sorkuntza industrietan berrikuntza eta ekintzailetza indartzea.

0%

10.1. Kultura-sektorea suspertzeko plana

1. Jarduera uzten duten enpresa eta autonomoen gastu arrunterako diru-laguntzen lerroa. Aurrekontua: 235.000,-€. 2. Kulturaren munduko enpresen, autonomoen eta toki-erakundeen ekipamenduetan inbertitzeko laguntza-lerroa (segurtasun-, prebentzio- eta negozio-egokitzapeneko neurriak). Aurrekontua: 200.000,-€.


10.2. Egoera berrian ekitaldiak garatzeko plana

1. Kultura-proiektuak eta -ekitaldiak berriz diseinatzeko laguntza, errealitate berrira eta kanpoko ekitaldiak muntatzeko eta ekoizteko azpiegituretara egokitzeko, musikarako eta arte eszenikoetarako. Aurrekontua: 150.000,-€. 2. Kultur bonuak eta funts ekonomikoa, kultura- eta sormen-proiektuen mezenasgo pribatua publikoki finantzatzeko. Aurrekontua: 155.000,-€.


10.3. Kirol sektorea suspertzeko plana

1. Arabako taldeen enpleguari eta kalitateari eusten laguntzea eta kirol-ekitaldiak bultzatzea. Aurrekontua: 180.000,-€.


10.4. Gazteriaren Foru Erakundearen berraktibazio Plana

1. Gazteentzako osasun-errealitateaz kontzientziatzeko kanpaina eta nerabeen arteko harremanaren programa interaktiboa. Aurrekontua: 80.000,-€.